Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 april 2024. Wij adviseren u deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Verantwoordelijke
Deze privacyverklaring geldt voor Enavi B.V. Wij zijn een zelfstandig onderdeel van N.V. RENDO Holding en verzorgen de energievoorziening en energiemeting bij bedrijven en particulieren. Wij zijn gevestigd aan Setheweg 1 te Meppel, onze website is www.enavi.nl

Toepassing van de privacyverklaring
Enavi hecht veel waarde aan privacy. Wij gaan zorgvuldig met de verkregen persoonsgegevens om. Welke gegevens wij verzamelen en wat wij er mee doen, leest u in deze privacyverklaring.

Doeleinden voor verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens wanneer dit nodig is voor de dienstverlening aan onze klanten. Wij gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld:

 • Voor de installatie en/of het onderhoud van bedrijfsmiddelen die u bij ons afneemt;
 • Om storingen en schades gerelateerd aan de bedrijfsmiddelen die wij in beheer hebben op te lossen;
 • Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice of een contactformulier invult;
 • Facturatie van eenmalige of periodieke bijdragen;
 • Contact met u te onderhouden (voor vragen, klachten, offertes, etc);

Gebruikte persoonsgegevens
Bij de persoonsgegevens die wij gebruiken van klanten kan onderscheid worden gemaakt naar de kenmerken van uzelf (zoals uw naam) en de kenmerken van onze bedrijfsmiddelen (zoals een meternummer) die uw persoonsgegevens zijn zolang u een contract heeft voor het desbetreffende bedrijfsmiddel. Wij hebben de gebruikte persoonsgegevens onderverdeeld in verschillende categorieën:

 • Klantgegevens, zoals naam, (post)adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Financiële gegevens, zoals IBAN;
 • Aansluitgegevens, zoals aansluitadres, EAN-code, aansluitcapaciteit;
 • Meetgegevens, zoals meterstanden, verbruik;
 • Bedrijfsmiddelengegevens, zoals type meter, type installatie, meternummer, bouwjaar.

Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. We hebben deze verwerkingen vastgelegd in ons verwerkingenregister.

Grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken uw gegevens op basis van meerdere grondslagen. Wij verwerken uw gegevens meestal om uitvoering te geven aan de overeenkomst die wij hebben. Soms verwerken wij uw gegevens voor een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld wanneer u een klacht indient.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden bij ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het specifieke verwerkingsdoel waarvoor de persoonsgegevens nodig waren. Daarnaast dienen wij wettelijke bewaartermijnen in acht te nemen. Wanneer wij persoonsgegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd of geanonimiseerd waardoor het niet meer te herleiden is naar een natuurlijk persoon.

Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbeveiliging. De getroffen maatregelen zijn afhankelijk van de stand van de technologie, kosten van implementatie en de aard van de te beschermen persoonsgegevens en deze dienen ter voorkoming van risico’s zoals vernietiging, verlies van, of toegang tot,  uw persoonsgegevens.

Wanneer wij verwerkers inschakelen moeten deze van ons ook passende technische en organisatorische maatregelen treffen.

Gegevens delen met derden
Wij zullen geen persoonsgegevens delen met derden als daar geen wettelijke grondslag voor is.

 • Wanneer wij voor een verwerking gebruik maken van een derde partij, dan is met deze partij een verwerkersovereenkomst afgesloten. In de verwerkersovereenkomst is specifiek vastgelegd welke gegevens worden gedeeld en wat hiermee mag gebeuren. Voorbeelden van verwerkers zijn de aannemer die een meter plaatst of het call-center welke na werktijd telefonische storingen in ontvangst neemt.
 • De door ons gecontracteerde meetverantwoordelijke heeft verplichtingen die door de wet zijn opgelegd. Soms zijn we wettelijk verplicht om gegevens te delen met bijvoorbeeld onze toezichthouders, wij streven ernaar hierbij zo min mogelijk herleidbare gegevens te verstrekken.

Doorgifte van gegevens aan het buitenland
Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan landen buiten de EER.

Uw rechten
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. Daarnaast kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen, te verplaatsen of te verwijderen.

U kunt een verzoek indienen door een e-mail te versturen naar avg@rendo.nl. Om u te kunnen identificeren vragen wij u een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om hierop uw pasfoto en BSN (soms tweemaal opgenomen) af te dekken. Hiervoor kunt u ook gebruik maken van bijvoorbeeld de app ‘KopieID’ van de Rijksoverheid. U ontvangt binnen één maand na uw aanvraag bericht van ons.

Heeft u vragen of een klacht over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vernemen wij dit graag om gezamenlijk tot een oplossing te komen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen door een e-mail te versturen naar avg@rendo.nl. Mocht dit niet slagen dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende Autoriteit Persoonsgegevens.

Meldplicht datalekken
Er is sprake van een datalek wanneer persoonsgegevens verloren zijn gegaan of niet redelijkerwijs valt uit te sluiten dat deze onrechtmatig zijn verwerkt. Indien u indicaties heeft dat er wellicht sprake is van een datalek, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden door een e-mail te versturen naar ps@rendo.nl.

Cookiebeleid
Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Contact
Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring vragen hebben dan kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen:
Telefoon: 0522-768168 op werkdagen van 08.00 tot 16.30

E-mail: info@enavi.nl

Postadres:
Enavi B.V.
Postbus 18
7940 AA MEPPEL